Hướng dẫn mua hàng

Cách mua hàng trên WHITEPLAN

1. Quý khách có thể vào Bộ Sưu Tập bằng cách:

  • Tại trang chủ, quý khách có thể nhấp vào hình ảnh của Bộ Sưu Tập quý khách muốn truy cập
  • Trên điện thoại, nhấp vào mục Bộ Sưu Tập ở thanh công cụ dưới màn hình
  • Trên máy tính, quý khách hơ con trỏ chuột vào bên trái màn hình, lúc đó quý khách sẽ thấy mục Bộ Sưu Tập và quý khách có thể nhấp vào để truy cập

2. Trong mỗi Bộ Sưu Tập sẽ có nhiều Bộ Sản Phẩm với nhiều sản phầm đã được phối một cách tinh tế bởi WHITEPLAN

3. Nhấp vào từng hình ảnh Bộ Sản Phẩm sẽ hiện ra các thẻ tượng trựng cho từng sản phẩm trong bộ. (Quý khách có thể xem thêm các hình khác của bộ bằng cách nhấp vào các hình nhỏ ở dưới)

4. Quý khách có thể mua hàng bằng cách:

  • Mua cả bộ sản phẩm bằng cách nhấp vào ô ký hiệu giỏ hàng tròn ở góc phải trên của  ảnh bộ
  • Mua từng sản phẩm bằng cách nhấp vào ký hiệu giỏ hàng trên từng thẻ

(Quý khách có thể nhấp vào mũi tên từng thẻ để xem thêm chi tiết sản phẩm)

5. Hoàn tất thanh toán bằng cách nhấp vào ký hiệu giỏ hàng trên góc phải trên của màn hình và ấn Thanh Toán

6. Quý khách nhập thông tin cần thiết và chọn phương thức thanh toán.

Rất cám ơn quý khách đã mua hàng tại WHITEPLAN

How to buy on WHITEPLAN

1. You can access the Collection by:

  • On the homepage you can click on the image of the Collection you want to visit
  • On your phone, click the Collections item in the toolbar at the bottom of the screen
  • On a computer, hover your mouse pointer over the left side of the screen, then you will see the Collections section and you can click to access it.

2. In each Collection, there will be many Product Sets with many products that have been delicately chosen by WHITEPLAN.

3. Clicking on each Product Set image will reveal symbolic cards for each product in the set. (You can see more pictures of the set by clicking on the thumbnails below)

4. You can purchase by:

  • Buy the entire set by clicking on the circular cart icon in the upper right corner of the set photo
  • Buy each product by clicking the cart symbol on each card

(You can click the arrow of each card to see more product details)

5. Complete the payment by clicking on the cart icon on the top right corner of the screen and press Checkout

6. You enter the required information and choose a payment method.

Thank you very much for purchasing at WHITEPLAN