Tạo nên “khoảng trắng” nơi các “nàng thơ” khao khát tìm lấy bầu trời riêng.